ශ්‍රී ලංකාවේ මෘදුකාංග ඉංජිනේරුවෙකු වීමේ පහසුම මාර්ගය

ශ්‍රී ලංකාවේ පිළිගත් සමාගමක මෘදුකාංග ඉංජිනේරු රැකියාවක් ලබා ගැනීම සඳහා අපි ඔබට නොමිලේ අවශ්‍ය ඉගෙනුම් ද්‍රව්‍ය ලබා දෙන්නෙමු


සතිපතා පුවත් පත්‍රිකාව සමඟ සාකච්ඡා ඉඟි සහ අලුත් තොරතුරු ලබාගන්න. අපි කවදාවත් ස්පෑම් කරන්නේ නැහැ!

මෘදුකාංග ඉන්ජිනීරුවෙකු වන්න..

ඔබට කැමැත්ත තිබේනම් සහ මුලදී පවා වැඩි වැටුපක් ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය නම්!